Vật liệu thân      :           SS304

Kích thước         :           DN65 (75 mm) – đường châm hóa chất vào DN15 (phi 21 )

Áp suất max       :           < 4 bar @ 68°F

Kiểu kết nối        :            Nối bích.

Trộn tĩnh SD thích hợp cho việc trộn, phản ứng, chiết tách …, nó cũng có thể được áp dụng cho hỗn hợp chất lỏng-rắn và
hỗn hợp khí-lỏng với một lượng nhỏ chất rắn. Thích hợp cho độ nhớt trung bình ≤ 106 centipoise