Đầu Kết Nối Nhựa

Đầu Kết Nối Nhựa

Đầu nối hóa chất 16mm Ren 21

42,000

Đầu Kết Nối Nhựa

Đầu nối hóa chất 12mm ren 17mm

20,000

Đầu Kết Nối Nhựa

Đầu nối hóa chất 12mm ren 21mm

22,000

Đầu Kết Nối Nhựa

Clamp-Cùm Ống Nhựa phi 21

35,000

Đầu Kết Nối Nhựa

Phốt bơm hóa chất Φ40