Bơm trục ngang nhiều tầng cánh

Bơm trục ngang nhiều tầng cánh

Model : MT-85T

Bơm trục ngang nhiều tầng cánh

Model : MT-84T

Bơm trục ngang nhiều tầng cánh

Model : MT-84

Bơm trục ngang nhiều tầng cánh

Model : MT-83

Bơm trục ngang nhiều tầng cánh

Model : MT-46T

Bơm trục ngang nhiều tầng cánh

Model : MT-46

Bơm trục ngang nhiều tầng cánh

Model : MT-44

Bơm trục ngang nhiều tầng cánh

Model : MT-43